Tietopankki

Tietopankki

Tietopankki-valikosta löydät helposti yleisiä elämiseen ja korjaamiseen liittyviä asioita.

Home- ja lahovaurioiden olosuhteista

Home (mukaan lukien bakteerit ym. mikrobit) voivat kasvaa millä materiaalilla hyvänsä, jos olosuhteet ovat oikeat. Kosteudeksi riittää alustasta tai ympäröivästä ilmasta saatava kosteus. Ravinto ei ole mikrobeille ongelma, sillä sitä ne saavat joko alustasta tai ilman pölystä. Myös lämpötilat voivat vaihdella, kunhan kosteus on riittävä. Kylmänä aikana mikrobikasvusto saattaa levätä, mutta lämmön taas kohotessa niiden toiminta on entistä vilkkaampaa.

Lue lisää


Märkätilojen vesieristyksestä

Voimassa olevien määräysten ja ohjeiden (RakMK C2, RIL 107/2000) mukaan vesieristys tehdään kaikkiin märkätiloihin (tila, jossa käytetään vapaata vettä) sekä parvekkeille.Vesieristeeksi ei kelpaa kosteussulku (kosteussively), jonka käytöstä on ohjeissa omat rajoituksensa.

Lue lisää


Kuntoselvitysten periaatteet

Useimmille ihmisille, myös osin alan ammattilaisille, lienee ainakin jossain määrin epäselvää, mitä tarkoittavat termit kuntoarvio, kuntoselvitys, kuntotutkimus, (kunto)tarkastus, myyntitarkastus, asiantuntijatarkastus ja mitä eroa niillä on.

Lue lisää


Korjaussuunnittelun osa-alueita

Erityisesti 1960- ja 70- lukujen asuinkerrostalojen betonijulkisivujen suuri ja ennenaikainen korjaustarve on aiheuttanut ja tulee edelleen aiheuttamaan asukkaille suuria taloudellisia rasituksia.

Lue lisää


Rakennuttajatehtävien pääpiirteet

Ennen kuin kiinteistön korjaushanketta lähdetään toteuttamaan, tulee selvittää lähtötilanne, tarpeet, keinot tarpeiden tyydyttämiseksi, karkea aikataulu sekä alustava arvio kustannuksista. Vaihtoehtoja saattaa tässä vaiheessa olla useitakin.

Lue lisää


Urakan valvontaan liittyviä asioita

Urakalla pitää olla valvoja, joka on aina tilaajan edustaja ja edun valvoja. Hän on kuitenkin myös asiantuntija tilaajan ja urakoitsijan välillä ja hänen on osattava olla puolueeton toimissaan ja tulkinnoissaan. Puolueettomuusvaatimuksen tähden valvojana ei saa olla toinen urakoitsija, mikä kielletään jo sopimusehdoissa.

Lue lisää


Betoniterästen korroosio

Betoniterästen korroosion eli ruostumisen aiheuttamat vauriot ulkobetonirakenteille ovat yleisiä koko maassa. Teräs paisuu ruostuessaan jopa 3 – 4-kertaiseksi poikkileikkausmitoiltaan. Niinpä betoniteräksen ruostuminen aiheuttaa rakenteen sisään pakkovoimia, joita heikon vetolujuuden omaava betoni ei kestä.

Lue lisää


Betonin pakkasrapautuminen

Betonin pakkasrapautuma on teräskorroosion ohella toinen yleinen vaurioitumismekanismi. Rapautuminen tarkoittaa sitä, että betonirakenteen sisällä oleva vesi jäätyy ja jäätymisen aiheuttama laajeneminen halkaisee rakenteen (vesi laajenee jäätyessään n. 9 %).

Lue lisää


Julkisivujen mikrobiongelmat

Kerrostalojen betonisandwich-elementtien mikrobiongelmista on julkaistu tutkimus. Tutkimuksen mukaan mikrobihaitat eivät ole kovin yleisiä. Niitä esiintyi vain 4-6% tutkitusta kerrostalokannasta. Julkisivujen kosteusvaurioihin on kuitenkin suhtauduttava vakavasti.

Lue lisää


Yleisempien mittausten tekemisestä ja niiden tulkinnasta

Yleisempiä mittauksi ovat mm. betonirakenteiden mittaukset, kosteusvauriomittaukset, sisäilma- ja mikrobimittaukset, lämpötilamittaukset, vetomittaukset, pinnoitteiden paksuusmittaukset ja tähystykset.

Lue lisää